Atenció psicopedagògica

Equip psicopedagògic interdisciplinari

Especialistes en psicologia, logopèdia, educació i clínica que atenen l’alumnat i assessoren la comunitat educativa.

Atenció psicopedagògica

Des de l’Equip Psicopedagògic de l’Escola Pia de Caldes oferim un servei d’assessorament a tota la comunitat educativa per tal d’orientar els processos d’educació i aprenentatge de l’alumnat. ​
La funció principal de l’equip és vetllar per l’atenció a la diversitat de l’alumnat i donar resposta a les seves necessitats educatives i/o emocionals, coordinant esforços i recursos amb l’equip educatiu, les famílies i els especialistes externs quan cal.

QUI SOM

L’Equip Psicopedagògic el formem professionals de l’àmbit de la psicologia i la logopèdia, amb experiència en el món de l’educació i la clínica, que coordinem les diferents etapes de l’escola.​

INFANTIL I PRIMÀRIA

Natàlia Blancafort

Montserrat Baulenas

SECUNDÀRIA

Marta Jaume

Sigrid Guasch

Què fem?

Coordinació i assesorament

A l'equip educatiu per dur a terme les accions necessàries amb l'alumnat així com també amb altres professionals del món educatiu, social i psicològic (EAP, centres privats, reeducadors/es...)

Orientació acadèmica

Vetllem per l'orientació acadèmica de l'alumnat usant les proves psicopedagògiques i els instruments necessaris.

Resultats escolars

Promovem iniciatives per ta lde millorar els resultats escolars de tot l'aulmnat.

Famílies

Atenem i orientem a les famílies per acompanyar-les en els processos educatius i afectius.

Image link
Image link

Com ho fem?

Entrevistes

amb les famílies, l'equip docent i l'alumnat.

Xerrades-Cafè

Proves individuals i col·lectives

Administrem proves individuals i col·lectives i fem un seguiment de l'alumnat a nivell d'aprenentatge, de desenvolupament personal i d'orientació professional.

Sociograma

Administrem proves individuals i col·lectives i fem un seguiment de l'alumnat a nivell d'aprenentatge, de desenvolupament personal i d'orientació professional.

L’equip Psicopedagògic mantenim un contacte continu amb l’equip educatiu per valorar casos en els quals s’observa alguna necessitat individual o col·lectiva dins del procés d’aprenentatge i dur a terme un pla d’actuació.

Image link
Image link

Proves psicopedagògiques

Educació infantil

A l'inici de l'escolarització realitzem el seguiment dels infants en la seva adaptació. A més a més, al llarg de l'etapa fem una valoració de la parla i el llenguatge a tot l'alumnat.

A més, avaluem les aptituds psicomotrius i fem una primera valoració de la conducta.

Al final de l'etapa valorem les aptituds d'aprenentatge i, en especial, la maduresa lectoescriptora per afrontar el pas a l'Educació Primària.

Educació primària

En aquesta etapa valorem les dificultats específiques d'aprenentatge, així com les altes capacitats.

Cada dos anys administrem proves per valorar les aptitutds d'aprenentatge adquirides, l'atenció i concentració.

Cada any avaluem el clima de l'aula a través d'un sociograma, fet que ens permet assessorar a l'equip educatiu.

Educació Secundària Obligatòria

En aquesta etapa valorem les aptituds generals per detectar dificultats específiques d'aprenentatge i/o altres capacitats. A més a més , avaluem la personalitat de l'alumnat.

Realitzem sociogrames a tots els cursos de l'ESO per tal de conèixer el clima d'aula i detectar possibles casos d'assetjament.

A 4t d'ESO valorem els interessos professionals de tot l'alumnat i, d'aquesta manera, podem realitzar l'orientació dels estudis posteriors.

Batxillerat

Administrem una batería de proves que valoren les aptituds i la personalitat a to l'alumnat de segon de Batxillerat. També passem aquestes proves a l'alumnat nou que entra a l'escola, tant a primer com a segon.

Al llarg de tota l'etapa, realitzem xerrades sobre la possible orientació futura a través de l'eina UNPORTAL.

CFGM - Cures Auxiliars d'Infermeria

Durant el CFGM realitzem un sociograma per tal de conèixer el clima d'aula i les realicions socials de tot l'alumnat.

Image link