Matèries comunes i de modalitat

Matèries de Batxillerat

Matèries comunes curs
Llengua catalana i literatura
2 h
2 h
Llengua castellana i literatura
2 h
2n
Llengua estrangera
3 h
3 h
Filosofia
2 h
Educació Física
2 h
Història de la filosofia
3 h
Història
3 h
Treball de recerca
Tutoria
1 h
1 h

Matèries de Modalitat

Ciències de la salut 1r 2n
Matemàtiques I i II (Obligatòria de modalitat)
4
4
Biologia I i II
4
4
Física I i II
4
4
Química I i II
4
4
Tecnologia 1r 2n
Matemàtiques I i II (Obligatòria de modalitat)
4
4
Física I i II
4
4
Tecnologia i Enginyeria o Química
4
4
Dibuix tècnic I i II
4
4
Ciències socials 1r 2n
Matemàtiques aplicades I i II (Obligatòria de modalitat)
4
4
Economia d'empresa I i II
4
4
Literatura Universal o Biologia
4
Història del món contemporani
4
Història de l'art
4
Geografia
4
Humanitats 1r 2n
Llatí I i II (Obligatòria de modalitat)
4
4
Economia d'empresa I i II
4
4
Literatura Universal
4
Història del món contemporani
4
Història de l'art
4
Geografia
4