Pla d’organització

Pla d'organització 2021 - 2022

en el marc de la pandèmia per Covid-19

Fonaments

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

Document normatiu:

Pla d’actuació per al curs 2021-2022 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, agost 2021 Departaments Educació i Salut.

Aquest Pla d’actuació estableix les bases per tal que el curs 2021-2022 es pugui dur a terme amb les màximes garanties, que busquen l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la gestió correcta de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

En una societat amb grans incerteses, cal que l’escola pugui treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a l’aprenentatge, aplicant les mesures sanitàries de protecció que siguin necessàries.

Seguretat

Amb les mesures que es proposen i la col·laboració imprescindible de totes les persones que integren la comunitat educativa –incloses les famílies–, els centres educatius han de continuar sent espais on l’activitat educativa es pugui dur a terme d’una manera segura i confortable.

Les evidències científiques han demostrat que infants i adolescents són un col·lectiu de risc molt baix respecte de la covid-19, tant pel que fa a l’afectació clínica que desenvolupen, com el seu paper poc important en la dinàmica epidèmica d’aquest coronavirus.

Salut

La salut dels i de les alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Equitat

El període de confinament va tenir efectes desiguals en els diferents grups de població. Sovint, aquelles persones pertanyents a col·lectius de més vulnerabilitat, van patir -o n’estan patint- les conseqüències d’una manera més acusada. L’assistència als centres permet una socialització dels infants i adolescents que té un gran valor. El tancament de les escoles va fer palesa la bretxa digital i cognitiva existent entre els alumnes.

Per tot plegat, aquesta proposta garanteix la presencialitat, sense renunciar a la seguretat d’alumnes i personal docent i no docent dels centres educatius.

Vigència

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar 2021-2022.

No obstant això, aquestes mesures s’avaluaran i s’adaptaran en funció de l’evolució del context epidemiològic i dels avenços en el Pla de vacunació i en la immunitat de grup.

Mesures de seguretat

Grups de convivència i socialització molt estables

L’organització a l’entorn serà de grups de convivència estable. El seu principal valor, és la facilitat que ofereix en la traçabilitat dels possibles casos que s’hi donin, atès que permet una identificació i gestió precoç dels casos i dels seus contactes. Es tracta de grups estables d’alumnes, amb el seu tutor o tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les persones que els integren. Poden formar part d’un grup estable altres docents o personal de suport educatiu i d’educació inclusiva.

Es tracta, per tant, d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que no sigui necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2) en aquests grups de convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.

En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment la ventilació i l’ús de la mascareta.

Mesures de prevenció personal Distanciament físic

La distància física interpersonal de seguretat, tant en espais tancats com a l’aire lliure, s’estableix en 1,5 metres, en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, i és exigible en qualsevol cas, excepte entre persones que tinguin un contacte proper molt habitual, com és el cas dels grups de convivència estables.

Per tant, en els grups estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la superfície equivalent de seguretat de 2,5 m2).

Higiene de mans

Es tracta d’una de les mesures més efectives per preservar la salut dels i de les alumnes, així com la del personal docent i no docent.

En infants i adolescents, s’ha de requerir el rentat de mans:

▪ a l’arribada i a la sortida del centre educatiu;
▪ abans i després dels àpats;
▪ abans i després d’anar al lavabo (infants continents), i
▪ abans i després de les diferents activitats (també de la sortida al pati).

En el cas del personal que treballa al centre, el rentat de mans s’ha de dur a terme:

▪ a l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants;
▪ abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i dels propis;
▪ abans i després d’acompanyar un infant al lavabo;
▪ abans i després d’anar al lavabo;
▪ abans i després de mocar un infant (amb mocadors d’un sol ús), i
▪ com a mínim una vegada cada 2 hores.

Hi haurà l’existència de diversos punts de rentat de mans, amb disponibilitat de sabó amb dosificador. En punts estratègics (menjador, zona d’aules…) hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica.

Ús de mascareta

Col·lectiuIndicació
P3 a P5No obligatòria
De 6 als 11 anys.No Obligatòria
A partir dels 12 anys.No Obligatòria
Personal docent i no docent.No Obligatòria (recomanada determinats col·lectius segons e-mail prevenció

 

Tipus de mascareta (En cas de retorn a la mascareta): Es recomana que sigui higiènica i si pot ser amb el certificat UNE 065. És recomanable portar 2 i guardar-les en una caixeta o sobre de paper. Cal rentar- les i conservar-les en bon estat.

Requisits d’accés als centres educatius

Absència de simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre o febrícula per sobre de 37,5 oC, tos, dificultat per respirar, mal de coll*, refredat nasal*, fatiga, dolors musculars i/o mal de cap, mal de panxa amb vòmits o diarrea, pèrdua d’olfacte o gust en infants grans i adolescents) o amb qualsevol altre quadre infecciós.1

* Com que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

Control de símptomes

Les famílies, o directament l’alumne o alumna si és major de 16 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels fills i filles o de si mateixos. A l’inici del curs, han de signar una declaració responsable a través de la qual:

▪ fan constar que són coneixedores de la situació actual de la pandèmia, amb el risc que això comporta, i que, per tant, s’atindran a les mesures que puguin ser necessàries en cada moment;
▪ es comprometen a no portar l’infant o adolescent al centre educatiu en cas que presenti simptomatologia compatible amb la covid-19 o l’hagi presentat en els darrers 10 dies i a comunicar-ho immediatament als responsables del centre educatiu, per tal de poder prendre les mesures oportunes.

Les famílies disposaran d’una llista de comprovació de símptomes (vegeu l’annex 1). La família o, si escau, el mateix alumne o alumna, ha de comunicar al centre si ha presentat febre o algun altre símptoma. En cas que la situació epidemiològica ho requereixi es pot considerar la implementació d’altres mesures addicionals com la presa de temperatura a l’arribada a l’escola.

Els centres disposen de termòmetres de distància incorporats a la farmaciola per si un alumne o alumna es troba malament durant la jornada lectiva, però no es considera necessari prendre la temperatura diàriament en el moment de l’accés al centre.

Neteja, desinfecció i ventilació

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre. D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, cal seguir curosament les orientacions de ventilació.

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 2020-2021.

La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte habitual.

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se a l’aire lliure.

No és necessària la desinfecció d’espais dins l’horari lectiu tot i que es valora la importància d’incloure-la dins l’aprenentatge pedagògic d’ordre i neteja d’espais.

Es permet que els alumnes comparteixin materials portats de casa sempre que compleixin condicions d’higiene.

Gestió de residus

Es recomana que els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a la higiene respiratòria es llencin en contenidors amb bosses, preferiblement amb tapa i pedal. El material d’higiene personal, com mascaretes, guants i altres residus personals d’higiene, són considerats com a fracció resta i, per tant, s’han de llençar al contenidor de rebuig (contenidor gris).

En el cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, cal tancar en una bossa tot el material utilitzat a l’espai d’ús individual on s’ha aïllat la persona i introduir- lo en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus, tal com s’ha indicat al paràgraf anterior.

Ascensors

S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic.

Espais de reunió i treball del personal

En els espais de reunió i treball per al personal s’establiran les mesures necessàries per garantir el distanciament físic de seguretat de 1,5 metres, i és obligatori l’ús de mascareta si això no pot garantir-se. S’ha d’evitar en la mesura del possible que es comparteixin equips, dispositius, estris o altres instruments o accessoris i s’ha de prestar especial atenció a la correcta ventilació de l’espai.

Organització

Entrades i sortides al centre

Per evitar aglomeracions a les portes de l’escola, l’organització serà la següent:

● Les entrades i sortides de l’escola seran esglaonades.
● S’utilitzaran diferents punts entrada i sortida.
● Es recomana que es redueixi a una persona els acompanyants dels alumnes.
● Les famílies no hauran d’entrar a l’escola a no ser que sigui molt necessari i si
ho fan hauran d’entrar amb la mascareta i mantenint les distàncies.
● Arribeu a l’hora, no abans ni després. Si arribeu abans no espereu a la porta de
l’escola.
● Mireu de venir a peu a l’escola si és possible.
● Un cop recollit el nostre fill/a , no ens quedarem al pati de l’escola.
● Les zones de pati restaran tancades un cop finalitzi l’horari escolar.

Els grups de classe seran estables

● No es faran activitats compartides amb els altres grups.
● Qualsevol interacció amb un altre grup que no sigui l’estable es farà amb
mascareta.

Composició grups:

● GrupsA,B,CdesdeP3finsa3rd’ESO.
● Grups per modalitats de 4t d’ESO a 2n de batxillerat

Composició grups curs 21-22:

Composició 4t ESO i Batxillerat per modalitats:

Aquestes composicions persegueixen 2 objectius clars:

● preservar la salut de l’alumnat, el professorat i el personal de l’escola.
● i la traçabilitat en cas d’infecció.

Per assegurar el compliment d’aquests objectius hem introduït algunes modificacions en l’organització del nostre 4t d’ESO que us comentem:

● Per tal de garantir que tot l’alumnat pugui fer les matèries d’itinerari que havia triat i alhora evitar la interacció de l’alumnat s’organitzaran 4 grups de 4t d’ESO en lloc de 3 com fins ara. Aquests grups reben el nom de Tecnològic, Salut 1, Salut 2 i Social. D’aquesta manera l’alumnat farà les matèries comunes i les optatives sempre amb el seu grup estable.
● L’alumnat que havia triat fer francès podrà fer-ho sortint del seu grup estable i treballant amb mascareta.

Distribució de l’alumnat i professorat:
La sortida al pati quan l’espai ho requereixi ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre cal establir els torns d’esbarjo en funció de la dimensió del pati i lespossibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.

A l’espai del pati s’hi pot permetre la interacció de diferents grups de convivència estable,fent ús de la mascareta. Durant l’esbarjo a l’exterior, si es manté el grup de convivència estable, no és necessari l’ús de la mascareta. Els infants han de portar la mascareta posada fins al pati i, per tant, se l’han de treure un cop a l’exterior i desar-la adequadament.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

Franges horàries:

1r i 2n ESO: 11 a 11:30

3r i 4t ESO: 10:30 a 11 Dilluns, dimarts i dijous / 11:30 a 12 Dimecres i divendres

En cas de pluja, el pati es farà a l’aula.

Famílies durant l’adaptació alumnat de P3

En els centres on es fa un procés d’adaptació a P3 o d’educació infantil de primer cicle, durant aquest període, les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de prevenció i seguretat següents:

Requisits d’accés: La persona acompanyant no pot participar en el període d’acollida si presenta símptomes compatibles amb la covid-19 o els ha presentat en els darrers 10 dies. Tampoc no hi podrà participar si ha tingut contacte estret amb una persona amb la covid-19 confirmada o amb simptomatologia compatible en els darrers 10 dies.

Persones de risc: Aquelles persones acompanyants que pateixin una malaltia de risc davant de la covid-19 (diabetis, malaltia cardiovascular -inclosa la hipertensió-, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer en fase activa, obesitat mòrbida), així com dones embarassades i que no hagin estat vacunades, hauran d’avaluar la conveniència de participar en el període d’acollida amb el seu equip mèdic de referència.

Nombre d’acompanyants: Cada infant només pot ser acompanyat per una sola persona (que pot canviar durant el període d’adaptació). Els germans o germanes que es trobin simultàniament en el període d’acollida poden ser acompanyats per una o dues persones. En aquest cas, sí que hi pot haver contacte amb la resta de membres de la unitat familiar.

Contacte i distància: La persona acompanyant només pot tenir contacte amb el seu infant i ha de mantenir la distància de seguretat (1,5 metres) amb la resta de persones de l’aula (inclosos infants, persones acompanyants i persones educadores).

Rentat de mans: La persona acompanyant s’ha de rentar les mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic abans d’accedir al centre educatiu i també abans d’entrar a l’aula. També es recomana el rentat de mans a la sortida del centre educatiu.

Mascareta: La persona acompanyant ha d’accedir al centre educatiu amb una mascareta higiènica o quirúrgica col·locada correctament.

Ventilació: És important que durant aquests períodes els espais estiguin ben ventilats, seguint les instruccions.

Sortides escolats i colònies

Els centres poden dur terme les activitats previstes en la seva programació general anual, pel que fa a sortides i colònies, amb les adaptacions que calgui, ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitàries, d’acord amb el pla sectorial vigent.

Activitats no lectives

Principis bàsics:

▪ El menjar es fa, preferiblement, a l’espai habitual del menjador escolars.
▪ Els integrants d’un mateix grup estable han de seure junts en una o més
taules.
▪ Cal mantenir la separació entre les taules de grups diferents.
▪ En cas que en una mateixa taula hi hagi alumnes de més d’un grup caldrà
deixar una cadira buida entre ells per garantir la distància.
▪ Entre torn i torn cal fer la neteja, desinfecció i ventilació del menjador.
▪ Cal garantir el rentat de mans abans i després de l’àpat.
▪ El menjar s’ha de servir en plats individuals, evitant compartir-lo (no es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles del pa al centre de la taula. es
recomana que sigui una persona adulta responsable qui la serveixi.
▪ A la línia d’autoservei, cal mantenir la distància a la filera.
Per qüestions d’organització de cada centre, i per minimitzar els contactes, tenint en compte el nombre d’alumnes que es queden al menjador, l’alumnat podrà menjar a les aules o als espais que s’hagin habilitat a tal efecte. Les aules o els espais habilitats específicament per fer els àpats han de ser utilitzats preferiblement per infants pertanyents a un mateix grup estable.
Les activitats posteriors als àpats s’han de realitzar, preferiblement, a l’aire lliure, amb ocupació diferenciada d’espais per a cada grup estable. Quan això no sigui possible cal fer ús de la mascareta.

També es poden utilitzar espais interiors, preferiblement per a infants pertanyents a un mateix grup estable. En aquest cas cal garantir la ventilació després de l’activitat.

● Quan no sigui possible la utilització d’un espai per a infants d’un mateix grup estable, cal garantir la separació entre els alumnes de grups diferents, així com organitzar separadament l’entrada i la sortida dels infants dels diferents grups. També cal garantir la neteja, la desinfecció i ventilació dels espais abans i després de la seva utilització.

Franges horàries:

ORGANITZACIÓ MENJADOR DILLUNS

ORGANITZACIÓ MENJADOR DIMARTS i DIJOUS

ORGANITZACIÓ MENJADOR DIMECRES i DIVENDRES

Acollida matinal

Hi haurà un espai que permeti mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i, quan no sigui possible, tant el responsable de l’acollida com els infants hauran de portar mascareta.

Abans d’entrar al centre l’alumnat s’ha de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic i un cop dins ha de mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida.

Quan finalitzi el període d’acollida, els infants seran acompanyats a la seva aula de referència, i tant els responsables com els infants han de portar les mascaretes. Acabat l’horari d’acollida cal ventilar, netejar i desinfectar l’espai.

RECOMANACIONS PER A LES ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

● A les activitats extraescolars d’un centre hi poden participar infants i adolescents de diferents edats i grups estables. Es recomanable que en el marc de l’extraescolar la composició del grup de participants sigui el més constant possible per facilitar la traçabilitat.
● Cal rentar-se les mans abans i després de l’activitat.
● Ús dels vestuaris per part del grup estable: Els vestuaris només seran utilitzats
de manera simultània per infants i adolescents d’un mateix grup. Tant als vestuaris com a les dutxes comunitàries caldrà mantenir la distància de seguretat.
● Garantir la ventilació dels espais (almenys abans i després de la classe i de manera addicional en classes de llarga durada, ≥ 1,5 hores).
● Es prioritzaran les activitats a l’aire lliure si és possible.

Pla organitzatiu de confinament i actuacions per a la millora tecnològica i digital del centre

Entorn virtual

La situació de la pandèmia encara no està estabilitzada del tot i hi ha perill de possibles brots. Aquest pla té com a objectiu organitzar l’escola des de casa en cas d’un possible confinament d’un o diferents grups, i en un cas més extrem del tancament de l’escola.

Després de l’experiència viscuda i les valoracions i propostes de millora us presentem l’entorn d’aprenentatge on-line:

entorns i plataformes

Alumnat

Gestió dels equips informàtics i Actualitzacions.
Aprofundiment amb l’ús de l’emai.
Gestió documental amb Drive.
Gestió de Google Classroom.
Seguretat a la xarxa.
Recerca a les xarxes.

PROGRAMACIÓ PER A PRIMÀRIA (4t a 6è de primària)


Primeres setmanes. COMPETÈNCIA DIGITAL

Sessió 0: Tenir cura del meu aparell: normes bàsiques que decidirem amb ells.

Carregador (carregar-lo a la nit)
Arribada a l’escola (ponedors)
Tenir l’ordinador i el carregador amb el nom.
Configurar la wifi
Càmera (tapar-la).

Sessió 1: Conceptes bàsics del meu portàtil o tauleta.

Menú, barra d’inici
Escriptori
Carpetes i documents (canviar el nom, fer còpies)
Tancar sessió, apagar…
Posar-ho en pràctica en altres sessions de la programació de les primeres setmanes.

Sessió 2: Teclat

Barra espaiadora, tabulador, alt, ctrl, shift/bloq mayús
Accents, signes d’exclamació i interrogació, parèntesi, guions, punt i coma, dos punts… (shift – ctrl/alt)
Teclat numèric, bloquejar el teclat tàctil
Pràctica: http://www.xtec.cat/~figlesi2/mecanografia/teclat.htm
Posar-ho en pràctica en altres sessions de la programació de les primeres setmanes.

Sessió 3: Ús bàsic d’edició de textos

Negreta, cursiva, subratllat
Inserir imatges, vídeos i enllaços
Corrector
Alineació: Justificat, centrat, alineat
Sagnat
Interlineat
Canvi de tipus de lletra, color i tamany
Llistat
Afegir taules
Salt de pàgina
Posar-ho en pràctica en altres sessions de la programació de les primeres setmanes.

Sessió 3 i 4: Google Classroom i Google drive

Què és Google Classroom? Com hi accedeixo i com està connectat al meu drive personal?
Quins apartats té l’eina Classroom  i per a què serveixen?

Tauler d’activitat
Treball de classe
Persones
Notes
On són les assignatures?
El meu treball: Seguiment, retorn, lliurament, registre.
On es guarden els meus treballs? (Google Drive) 

Sessió 5: Correu electrònic

Apartats (CCO, Assumpte, cos…)
Com escriure un correu electròni

Sessió 6: Projecte ciutadà digital responsable

Seguretat a la xarxa.
Comportament ètics a internet.
 

Professorat

Unificació comunicació amb l’alumnat.
Aprofundiment entorns virtuals de comunicació:

MEET. Eines i bones pràctiques.
Google Classroom.
Eines de creació:

Amb l’alumnat

Hi haurà trobades periòdiques amb l’alumnat que es registraran a la Plataforma Educamos.
Es detectaran les mancances tecnològiques de l’alumnat per resoldre-les.
Es farà un seguiment a càrrec de l’equip psicopedagògic de l’alumnat amb necessitats específiques.
L’alumnat utilitzarà la connexió amb videotrucada amb imatge sempre que sigui possible.
 

Amb les famílies

Hi haurà trobades periòdiques amb les famílies que es registraran a la Plataforma Educamos.

Una videotrucada és un moment de trobada entre companys i professorat, equivalent a una classe presencial. Si necessitem una normativa per facilitar la convivència a l’aula també n’és necessària una per assegurar unes normes de respecte en la convivència virtual.

Aquestes normes són:

PRÈVIA

Abans de la trobada virtual l’alumnat tindrà cura de la seva higiene i la seva vestimenta.
S´haurà d’adoptar una posició correcte davant del dispositiu electrònic. 
La invitació que envia el professorat a l’alumnat és personal e intransferible. No es pot redireccionar a ningú.
L’alumnat es connectarà puntualment per tal de no fer esperar a la resta de participants

DURANT

Per tal d’establir la comunicació és necessari que hi hagi contacte visual; és per això que la càmera estarà oberta. Serà necessària una correcte il·luminació de l’espai. En cas d’utilitzar  un fons, aquest haurà de ser neutre per tal d’evitar distraccions dels companys,
El micro estarà silenciat i es demanarà torn per intervenir (Es podrà fer servir el  NOD del Meet).
Durant la videotrucada l’alumnat es centrarà en l’activitat i no en farà d’altres en paral·lel.
Es parlarà amb educació i respecte a tots els interlocutors: companys i professorat.
En cas de voler fer una captura de pantalla es demanarà permís a tots els participants.
Tothom s’acomiadarà abans de sortir de la videotrucada

DESPRÉS

No es podrà captar, ni  enregistrar ni manipular imatges de professors o de companys. I en cap cas distribuir-ho per xarxes socials. Es podria considerar ciberassetjament.
Tampoc es permet enregistrar o distorsionar un tall de veu del professor i usar-lo fora de context.
El material que lliura el professor és d’ús exclusiu pel seu alumnat.